Schoolkosten per trimester

Op het einde van elk trimester wordt er een schoolrekening opgemaakt van de kosten die gemaakt zijn in het voorbije trimester en die niet cash werden opgevraagd. Het betreft kosten van kopieën, uitstappen, lesmateriaal, toneel … die door de school werden betaald. Indien je een iPad huurt, wordt er ook een bedrag aangerekend voor het huren van de iPad. Leerlingen die zich aansloten bij de groepsverzekering voor materiële schade aan de iPad, vinden die kost ook terug op de schoolrekening.

Wij streven ernaar om het papierverbruik tot een minimum te herleiden; de schoolrekeningen worden niet afgedrukt maar gemaild naar één van de ouders. Indien ouders echter niet over een e-mailadres beschikken of toch nog een rekening op papier wensen, volstaat een telefoontje naar de econoom van de school.

Na het ontvangen van de schoolrekening heb je 30 kalenderdagen om de factuur te betalen. Ouders kunnen echter ook kiezen voor een domiciliëringsopdracht. De schoolrekening wordt dan 14 dagen na de factuurdatum automatisch betaald van je rekening. Je vermijdt hierdoor aanmaningen en bijkomende kosten bij laattijdige betaling. Je kunt een mandaatformulier domiciliëring bekomen op het economaat. Voor de leerlingen van wie de ouders vorig jaar reeds een mandaatformulier hebben ingevuld, moet dit niet hernieuwd worden bij het volgende schooljaar. De domiciliëringsopdracht wordt stopgezet van zodra het economaat verwittigd wordt.

Voor elke nieuwe leerling wordt er eind november een mandaatformulier meegegeven met een begeleidende brief. Als je dit mandaatformulier ingevuld terugbezorgt, kunnen de schoolrekeningen vanaf dat moment betaald worden via domiciliëring.

Indien er problemen zijn met het betalen van de schoolrekening kan je contact opnemen met de directie. Die zoekt samen met jullie naar een aangepaste manier van betalen. We verzekeren hierbij een discrete behandeling. Bij niet-betaling zullen we – na aanmaning – verdere juridische stappen ondernemen.

Economaat

Voor alle vragen m.b.t. de schoolrekening, het aankopen of huren van een iPad, het betalen voor een schooluitstap … kan je terecht bij mevr. Tribak (assia.tribak@sjsp.be).

Studietoelage

Wie vorig jaar al een schooltoelage ontving, krijgt automatisch een nieuw aanvraagformulier thuisbezorgd door de Dienst voor Studietoelagen.
Wie voor het eerst een studietoelage aanvraagt, kan vanaf 1 september een blanco aanvraagformulier bekomen op het onthaal van de school. Alle eerstejaars krijgen dit formulier sowieso mee bij hun boekenpakket. De toelage kan ook digitaal aangevraagd worden via de site www.studietoelagen.be of het gratis nummer 1700.
Vanaf 7 september kan je in het Sociaal Huis terecht als je daar hulp bij wenst.

De aanvraag is – op de postzegel na – volledig kosteloos en elk gezin heeft er recht op. Denk niet te vlug er geen aanspraak op te kunnen maken en dien de aanvraag hoe dan ook in.

De personenlast in je gezin (leefeenheid) wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een schooltoelage.
Om het aantal punten te bepalen, kijken we naar de situatie op 31 december 2014. Elke persoon die fiscaal ten laste is in het gezin, telt voor één punt.

Opgelet: je hebt vaak meer personen ten laste in je gezin dan je denkt! Zo telt één ouder altijd mee als persoon ten laste. En personen met een handicap tellen dubbel, net als studenten hoger onderwijs (behalve de eerste student). Het gezamenlijk belastbaar inkomen geldt als basis.

Onderwijscheques Blankenberge

Ook voor dit schooljaar reikt het stadsbestuur van Blankenberge in overleg met onze school onderwijscheques uit. Dit is een betaalsysteem waarop gezinnen met een laag inkomen een beroep kunnen doen. De cheques kunnen gebruikt worden om allerlei onderwijskosten aan de school te betalen. De cheques zijn op naam en gedurende het hele schooljaar geldig.

De ouder(s) bij wie het schoolgaande kind gedomicilieerd is, kunnen de cheques aankopen, op voorwaarde dat:

 • zij ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar vòòr de toekenning ervan ten minste 3 jaar ingeschreven waren;
 • een van de inwonende leden van het gezin van de aanvrager recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Een cheque is 10,00 euro waard en cheques kunnen tussen 1 juni 2016 en 31 mei 2017 afgehaald worden aan de balie van het Sociaal Huis in het stadhuis. Je krijgt de ze onmiddellijk mee, mits contante betaling van 2,00 euro per stuk. Het stadsbestuur betaalt de overige 8,00 euro.

Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken, namelijk:

 • attest verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds;
 • inschrijvingsbewijs onderwijsinstelling.
  Dit bewijs kan op eenvoudige aanvraag op het onthaal van de school verkregen worden (050 41 79 91) of via e-mail: alain.popelier@sjsp.be

Voor verdere inlichtingen kan je ook bij het Sociaal Huis (OCMW Blankenberge) terecht.
Sociaal Huis, Kerkstraat 155, 8370 Blankenberge, tel. 050 43 12 08, Sociaal Huis Blankenberge, info@sociaalhuisblankenberge.be.

Onderwijscheques Brugge-Zeebrugge-De Haan-Wenduine-Zuienkerke

Ook leerlingen die in Brugge, Zeebrugge, De Haan, Wenduine of Zuienkerke wonen en school lopen in Blankenberge kunnen vanaf dit schooljaar onder gelijkaardige voorwaarden onderwijscheques aanvragen in hun gemeente of stad.

Voor meer specifieke informatie kan je terecht bij het economaat op school of rechtstreeks bij volgende diensten.

 • Voor leerlingen uit Brugge of Zeebrugge
  Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge, tel. 050 47 55 15
  E-mail: info@opvoedingswinkelbrugge.be
 • Voor de leerlingen uit  De Haan of Wenduine
  OCMW De Haan, Markt 2, 8420 Wenduine, tel. 050 43 51 40
  E-mail: info@ocmwdehaan.be.
 • Voor de leerlingen uit Zuienkerke
  OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050 42 79 98
  E-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be.
Vrijetijdstoelage Blankenberge

De vrijetijdstoelage is een gezamenlijk initiatief van het OCMW en het stadsbestuur. Doelstelling is inwoners met een bescheiden budget de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan het socio-culturele en sportieve leven.

Waar aanvragen
Voor meer info of jouw aanvraag kun je je wenden tot de balie van het Sociaal Huis, 0800 32 450 (gratis nummer). Je kan voor extra info ook altijd terecht bij het economaat van de school.

Meebrengen
Bij de aanvraag van een vrijetijdstoelage moet één van de volgende dienstige attesten worden voorgelegd:

 • een attest van verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds,
 • een attest collectieve schuldenregeling.

Bedrag
De vrijetijdstoelage voor de periode 1 februari 2016 tot 31 december 2016 bedraagt 50 euro, vermenigvuldigd met het aantal inwonende personen van het gezin van de aanvrager.

Gebruik
De vrijetijdstoelage kan je gebruiken voor de volledige of gedeeltelijke betaling van de kosten van deelname aan:

 • sociale, culturele of sportieve erkende Blankenbergse verenigingen (o.a. voor sportkampen) met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen;
 • vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door de Stedelijke Jeugddienst, de Stedelijke Sportdienst en het Cultuurcentrum, de Stedelijke Openbare Bibliotheek, de stedelijke academie voor muziek en woord, de Dienst Toerisme en Dienstencentrum De Bollaard.

Tip! Tussenkomst in het lidgeld van een sportclub of fitnessabonnement via uw mutualiteit

Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een lidmaatschap bij een sportaanbieder afsluit. Neem voor meer info zeker contact op met uw mutualiteit.